Mix it up —try walking, biking, dancing, gardening, and playing ball.

Dump: